​ស្នើ​ឲ្យ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ ចាត់វិធានការ ចំពោះ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន និង​បណ្ដាញ​សង្គម ដែល​ផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន ទុច្ចរិត​រារាំង​ដំណើរ​ការបោះឆ្នោត​ – CEN