អំពាវនាវ​ឲ្យ​បង្កើន​ការវិនិយោគ​លើ​ខ្សែចង្វាក់​តម្លៃ​ដំឡូង​មី ដើម្បី​ធានា​និរន្ត​ភាព​ពាណិជ្ជកម្ម​ដំឡូង​មី​ – CEN