សមយុទ្ធ​បាញ់​គ្រាប់​ពិត លំ​ហាត់​ហនុមាន​មាស បាញ់​សាកល្បង ចំ​គោលដៅ​ – CEN