​ស្នើ​ឲ្យ​អង្គការ IFAD បង្កើន​សមត្ថភាព​ទាំង​ផ្នែក​ដាំ​ដុះ និង​បច្ចេកទេស និង​បាន​លើកកម្ពស់​ប្រាក់ចំណូល​គ្រួសារ​ – CEN