អត្ថបទ ៖ “កូនប្រាថ្នាតែមួយគត់គឺម៉ែគ្មានទូរស័ព្ទចល័ត” របស់ក្មេងប្រុសរៀនថ្នាក់ទី ២ កំពុងបង្កភាពរំជើបរំជួលលើបណ្តាញសង្គមអន្តរជាតិ – CEN