តើ​ត្រូវ​រក​ភាពត្រឹមត្រូវ​នៃ​ការសង្ស័យ​គីឡូ​អគ្គិសនី​អស់​ច្រើន​យ៉ាង​ដូចម្តេច​? – CEN