ផឹកស៊ី​ទាស់សម្តី យក​ដំបង​គប់​គ្នា តែ​ត្រូវ​ចំ​ស្រី្ត​ចំណាស់ម្នាក់ បណ្តាលឲ្យ​ស្លាប់​ – CEN