រថភ្លើង​ដំណើរការ​ឡើងវិញ បន្ទាប់​ពី​ការ​កាត់ផ្តាច់ ដោយ​សង្គ្រាម​អស់​រយៈពេល​៤៥​ឆ្នាំ – CEN