​គណៈកម្មការ​ទី​៤​នៃ​រដ្ឋសភា និង​តំណាង​រាជរដ្ឋាភិបាល រួម​គ្នា​បញ្ចប់​ការពិនិត្យ​សិក្សា​សេចក្ដីព្រាងច្បាប់​ស្ដី​ពី​សញ្ជាតិ​ – CEN