ស្រីរូបស្អាតត្រូវប្តីបោះបង់ចោល បន្ទាប់ពីបាត់បង់ជើងទាំងពីរក្នុងគ្រោះរញ្ជួយដី តែប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយ ជីវិតនាងផ្លាស់ប្តូរទាំងស្រុង – CEN