អ្នកសម្របសម្រួល​ថ្មី ៖ កម្ពុជា បាន​ចូលរួមចំណែក​ថែរក្សា​សន្តិភាព ក្រោម​ឆ័ត្រ​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ – CEN