លើក​ទី​១​ហើយ ដែល​វៀតណាម​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​តាំងពិព័រណ៍​រូបភាព​អាក្រាត​កាយ​បែប​សិល្បៈ​ដំបូង មាន​សញ្ញា 18 Plus – CEN