កូរ៉េខាងត្បូង​សង្ឃឹមលើ​ការតភ្ជាប់​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ច​ជា​មួយ​កូរ៉េខាងជើង – CEN