​សុខដុម​នីយកម្ម នៃ​ជនជាតិ និង សាសនា នៅ​សង្គម​កម្ពុជា​បច្ចុប្បន្ន ដើម្បី​រស់នៅ​ជាមួយគ្នា ប្រកប​ដោយ​ភាពសុខសាន្ត​ – CEN