បិទ​ហាង​បញ្ចាំ សាង ហ្សេ​ង ដោយ​គ្មាន​ច្បាប់​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ត្រឹមត្រូវ​ – CEN