ការផ្តល់​ការអនុគ្រោះ​បង់ពន្ធ​ប្រថាប់ត្រា តែ​មួយ​ដង​ចំពោះ​ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ​អចលនទ្រព្យ​ច្រើនដង នឹង​បញ្ចប់​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣១ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៨ – CEN