ធ្វើបុណ្យ​បែរជា​បាន​ទោស​ថែម​ទាំង​ប៊ិះ​ស្លាប់​ទៀត​ប្រសិនបើ​គ្មាន​ប៉ូលិស (មានវីដេអូ) – CEN