ស្រុក​យើង​ឥឡូវ​សម្បូរ​ឡានក្រុង​ហើយ ហើយ​ក៏​គប្បី​យល់ដឹង​ពី​សុ​វជី​ធម៌​ជា​មនុស្ស​កុំ​ចាំបាច់​ឲ្យ​អ្នក​បើក​ឡាន​ប្រដៅ​បែបនេះ​ (មានវីដេអូ) – CEN