លោក ប៉ុល ហំ​ម អនុប្រធាន​គណបក្ស​ស​ង្គ្រោះ​ជាតិ ប្រាប់ថា មិនទាន់​ពិភាក្សា រឿង​រំលាយ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ទេ – CEN