យុវជន​ត្រូវ​ចូលរួម​ទាំងអស់គ្នា​ជាមួយនិង​រាជរដ្ឋាភិបាល​ការពារ​ស​និ្ត​ភាព ​និង​ភាពស្រស់​បំព្រង​ នៃ​ការអភិវឌ្ឍ​ន៍​ប្រទេសជាតិ​របស់​យើង​ – CEN