អភិបាលខេត្ត​កំពង់ចាម​៖ បើ​គ្លីនិក​ឯកជន​ណា​បើក​បង្រៀន​ផ្នែក​ពេទ្យ​ត្រូវតែ​បញ្ឈប់​ជាបន្ទាន់ ព្រោះ​ជា​អំពើ​ល្មើស​នឹង​ច្បាប់​ – CEN