ចក្រភព​អង់គ្លេស​កំពុង​តាមដាន ដោយ​យកចិត្តទុកដាក់ ចំពោះ​ការបោះឆ្នោត​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN