​អ្នកទស្សនា​ឡើង​ព្រិល​ភ្នែក​នឹង​រូបភាព ៖ “​ក្បាល​អ្នកណា​ខ្លួន​អ្នកណា​?” – CEN