លំ​ហាត់ ហនុមាន​មាស ឆ្នាំ​២០១៨ នៅ​ខេត្ត​កំពត បាញ់​គ្រាប់​ពិត ២០០០​គ្រាប់​ – CEN