ក្រុមការងារ Goolge មានរឿង​ត្រូវធ្វើ​ហើយ បន្ទាប់​ស្រី​ស្រស់​វ័យក្មេង​នេះ​បញ្ចេញ​ដើមទ្រូង នៅលើ Google Maps – CEN