ជាង​ជួសជុល​រថយន្ត​ម្នាក់ ត្រូវ​ខ្សែភ្លើង​ឆក់​ស្លាប់​ – CEN