ឮស្នូរ​ចម្លែក​លើ​ពិ​ដាន​ផ្ទះ ស្មានតែ​កណ្តុរ តែ​ដល់​ទ្រាំលែងបាន​ទម្លុះ​ពិ​ដាន​ឡើង​ក៏​មើល​ស្រាប់តែ​ពុទ្ធោ​អើយ​…! – CEN