ប្រពន្ធ​ថ្មី​វាយ​ប្រពន្ធ​ចាស់ ៖ ជនរងគ្រោះ​ដេរ ១១​ថ្នេរ​លើ​ក្បាល​ – CEN