បង្កើត​ថ្នាក់រៀន​ដើម្បី​ប្រឆាំង​នឹង​ភាព​ឯកោ​ដល់​សិស្សស្រី​សក់ស្កូវ​ – CEN