ចប់​ហើយ​មើល​ពួក​ប្រេត វះកាត់​បណ្តើរ​ច្រៀង​រាំ​បណ្តើរ ធ្វើឲ្យ​អ្នក​ជំងឺ​ស្លាប់​ខួរក្បាល ចុងក្រោយ​…​គុក​ (មានវីដេអូ) – CEN