ប្រជាជន​កម្ពុ​ជាមាន​ចំណូល​លើសពី​១.០០០​ដុល្លារ ទើប​ប្រទេស​ម្ចាស់ជំនួយ កាត់បន្ថយ​ជំនួយ ដល់​កម្ពុជា​ – CEN