បាញ់​ងាប់​សត្វ​ចម្លែក​ដែល​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​ពុំ​ធ្លាប់​ស្គាល់​នៅ​អាមេរិក​ – CEN