ជនជាតិ​អាមេរិក​ម្នាក់ រំលោភ​ក្មេងស្រី​មិន​ទាន់​គ្រប់​អាយុ រត់​មក​លាក់ខ្លួន​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN