​ព្រមាន​ចាត់វិធានការ​ច្បាប់ លើ​ក្រុមហ៊ុន​ថៃ ដែល​ក្លែង​បន្ត​ម៉ាក លើ​បាវ​អង្ករ​មាន​អក្សរ​ខ្មែរ ដាក់​លក់​នៅក្នុង​ទីក្រុង​ម៉ុល​រ៉េ​អាល់​ – CEN