​រដ្ឋមន្ត្រី​កសិកម្ម​កម្ពុជា ស្នើ​ប្រទេស​ថៃ ពង្រឹង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​លើ​វិស័យ​កសិកម្ម​ – CEN