អ្នកគ្រូ​ពេទ្យ​នេះ​កំពុង​រង​ព្យុះ​រិះគន់ ព្រោះតែ​ទង្វើ​គ្មាន​ការយកចិត្តទុកដាក់ «​លេង​ទូរស័ព្ទ​» ខណៈ​ផ្តល់ជំនួយ​សង្គ្រោះ​ដល់​អ្នកជំងឺ (​មាន​វីដេអូ​) – CEN