​ជា​នគរបាល​មិន​ត្រូវយក​អំណាច​គាបសង្កត់​ធ្វើឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​មាន​ទុក្ខលំបាក​ – CEN