ប្រពន្ធ​រត់ចោល អត់​យូរពេក បែកគំនិត​ចង់​រួមភេទ​ជាមួយ​រមាស មាន​អី​ត្រូវ​វា​ជាន់​ប៊ិះ​ងាប់ប៊ិះ​រស់​ – CEN