ក្រុមហ៊ុន វ៉​ល​ម៉ាត់ របស់​អាមេរិក ចូលមក​បណ្តាក់ទុន​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN