​សំណង់​អាគារ​សកល​វិទ្យាល័យ​ស្អាតៗ​ជុំវិញ​ពិភពលោក និង​ឆ្នាំ​នៃ​ការបង្កើត​សកល​វិទ្យាល័យ​នី​មួយៗ​ – CEN