អាមេរិក “​បញ្ចេញ​” ចិន “​បញ្ចូល​” វៀតណាម​ក្នុង​សមយុទ្ធ​យោធា​ជើង​ទឹកធំ​បំផុត​ពិភពលោក​ – CEN