អាស៊ាន​គួរ​ចាប់យក​បដិវត្តន៍​ឧស្សាហកម្ម​ទី​បួន​ – CEN