អំពាវនាវ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទៅ​ចូលរួម​បោះឆ្នោត​ឲ្យបាន​គ្រប់​គ្នា​ដើម្បី​បន្ត​រក្សា​សុខ​សន្តិភាព និង​ការអភិវឌ្ឍន៍​ – CEN