​ប្រភេទ​ផ្លែ​ដែល​យើង​ព្រងើយកន្តើយ បែរ​ជា​ពិភពលោក តាម​រុករក​ដោយសារតែ​វា មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ទប់ស្កាត់​មហារីក​ – CEN