ចង់ជួយបកសំបកដូងឪពុក តែពិការភ្នែក ពុំអនុញ្ញាតឲ្យប្រើកាំបិត តែនាងជំនះព្យាយាមប្រើឆ្មេញហែកគួរឲ្យស្រៀវជំនួស (មានវីដេអូ) – CEN