លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ កើតឡើង មិនមែន​យក​អាវុធ​ទល់នឹង​អាវុធ សម្លាប់​គ្នា មានតែ​ការ​សាមគ្គី​ – CEN