សិង្ហ​បុរី​សុខចិត្ត​រ៉ាប់រង​ខ្ទង់ចំណាយ​មួយ​ផ្នែក​សម្រាប់​ជំនួប​កំពូល​ត្រាំ​-​គីម​ – CEN