កំពូល​ត្រី​លំអរ​ជំនាន់​ថ្មី ៖ ត្រី​ផ្ទក់​សស្គុះ កំពុង​ពេញនិយម​យ៉ាងខ្លាំង​ – CEN