កំពូល​អ្នក​ឆ្ពិន​ភ្នែក​ពិភពលោក ៖ ពលរដ្ឋ​ក្នុង​ភូមិ​និយាយថា កុំ​ឲ្យ​គាត់​ទៅ​ណា​ដើម្បី​អ្នកភូមិ​បាន​ត្រី​ទុក​ធ្វើ​ម្ហូប​ (មានវីដេអូ) – CEN