​ប៉ូលិស​ថៃ កំពុង​ស្វែងរក​វិធី​ធ្វើ​ប៉័​ត្យា​ប័ណ្ណ​បុគ្គល​ល្មើស​ដែលជា​ព្រះសង្ឃ​កំពុង​រត់គេចខ្លួន​ទៅ​អាល្លឺម៉ង់​ – CEN